Republika Hrvatska
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Prisavlje 14, 10 000 ZagrebO naknadama

Tipski prigovor/upit: "Zašto sam dobio drugačije naknade u odnosu na prošlu godinu?"

Sa izmjenama propisa, mijenjaju se vrste, nazivi i načini obračuna naknada. Za 2015. godinu, vlasnici brodica i jahti plaćali su naknadu za upotrebu pomorskog dobra i naknadu za uporabu objekata sigurnosti plovidbe, s tim da su neki plaćali i dodatne naknade, primjerice; naknadu za vez, naknadu za koncesiju, naknadu za koncesijsko odobrenje, itd.

Nakon izmjena propisa koje su stupile na snagu 2016. godine, za 2016. godinu plaćaju se slijedeće naknade;

Naknade za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik brodica, odnosno upisnik jahti, bez obzira na to da li upotrebljavaju pomorsko dobro ili ne. Ove naknade su prihod proračuna županije na čijem je području brodica, odnosno jahta upisana. Prigovor protiv računa za ovu naknadu može se izjaviti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Provjeru uplate ove naknade može obaviti isključivo županija na čijem je području brodica, odnosno jahta upisana.

Naknade za sigurnost plovidbe plaćaju vlasnici ili korisnici plovnih objekata i drugih objekata namijenjenih za plovidbu, osim broda i ratnog broda kada plove ili borave u unutarnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru Republike Hrvatske. Smatra se da plovni objekt hrvatske državne pripadnosti plovi i boravi u unutarnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru Republike Hrvatske dokle god je upisan u hrvatski upisnik/očevidnik, osim ako se ne dokaže suprotno. Ove naknade su prihod državnog proračuna. Prigovor protiv računa za ovu naknadu može se izjaviti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture koje može obaviti i provjeru da li je ova naknada plaćena.

Naknade za uporabu objekata sigurnosti plovidbe plaćaju plovni objekti kada plove ili borave u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske. Ove naknade su prihod trgovačkog društva Plovput d.o.o. Prigovor protiv računa za ovu naknadu može se izjaviti isključivo Plovputu d.o.o. koji može obaviti i provjeru da li je ova naknada plaćena. Izuzetak je obračun ove naknade za 2015. godinu - u tom se slučaju prigovor može izjaviti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture koje može obaviti i provjeru da li je ova naknada plaćena. Prihod od ovih naknada za 2015. godinu bio je prihod državnog proračuna.

Dodatne naknade. Uz gore navedene naknade, neki plaćaju i dodatne naknade, primjerice; naknadu za vez, naknadu za koncesiju, naknadu za koncesijsko odobrenje, itd.

Svaka naknada je posebna, te plaćanje jedne naknade na utječe na oslobođenje ili umanjenje obveze plaćanja druge naknade. Dodatne informacije, izuzetke i detalje o naknadama možete pronaći u pravnim izvorima.


Ako je Vaš slučaj istovjetan ili sličan gore navedenom tipskom prigovoru/upitu, molimo Vas da ne podnosite prigovor/upit, nego da platite naknade. U suprotnom, odnosno ako Vam gornja objašnjenja nisu pomogla ili se ne mogu primijeniti na Vaš slučaj, možete podnijeti prigovor/upit na e-mail adresu prigovor@pomorstvo.hr

Povezano: početna stranica, pravni izvori, provjera uplate